همانطور که می دانید بخشی از کتاب علوم تجربی شما در متوسطه ی اول، شامل مبحث زیست شناسی می باشد. این درس برخالف تصور خیلی از دانش آموزان به هیچ وجه حفظی نیست و باید کامال مفهومی آموزش داده شود. اگر در آینده قصد دارید به رتبه عالی در رشته تجربی برسید باید به درس زیست شناسی با ضریب 12 کامل تسلط داشته باشید. برای این کار باید از پایه، روش های تست زنی و ترکیبی خواندن زیست را تمرین کنید. چون در دل کتاب درسی نکات بسیار مهمی نهفته هستند که دانش آموزان اصوال به آن ها توجه نمی کنند. پس برای این درس از همین حالا تلاش کن!

سه اصل روش خواندن زیست شناسی:

الف ) عمیق خواندن:
عمیق خواندن یعنی به تک تک کلمات متن کتاب باید توجه شود. حتی قید ها را هم نباید نادیده بگیرید. مثال “اغلب “جانوران، با “همه “ی جانوران: این دو عبارت متفاوت هستند و به مفهوم آن ها باید توجه داشته باشید. اغلب جانوران یعنی اکثریت آن ها و تعداد کمی را جزء آن به حساب نیاورده. در حالی که همه ی جانوران یعنی کل جانوران! شما میتوانید در هنگام مطالعه با استفاده از خودکار های رنگی گوناگونی آنها را مشخص کنید. مثال برای قید ها رنگ قرمز استفاده کنید.

ب ) مفهومی خواندن: 

در این روش باید با خواندن متون درسی به سواالت و چرایی هایی که از دل مطالب می تواندخارج شود پاسخ دهید.

ج ) ترکیبی خواندن:

در این روش شما باید بین مطالب فصول مختلف ارتباط برقرار کنید و به طور ترکیبی آن ها را یاد بگیرید.

با رعایت این سه اصل و البته مرور های متوالی می توان یک درصد فوق العاده بالا کسب کرد.